Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 

 Acte necesare

 


III. ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE/TEMPORARE CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU (C.R.D.S.)

1. CONDIŢII.

Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar, cu menționarea statului de domiciliu.

2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința.
În cazul în care solicitantul pașaportului simplu electronic/temporar cu menționarea statului de domiciliu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliu sau reședință, cererile pot fi depuse, în țară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULU SIMPLUI ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU:

- pașaportul anterior, dacă acesta există;
- dovada achitării contravalorii pașaportului, în original;
- certificate de stare civilă, în original;
- documente eliberate de autoritățile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situații:

    1. a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
    2. a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
    3. a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
    4. a dobândit și cetățenia statului respectiv;
    5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
    6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.

- două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai în cazul cererilor de eliberare a pașaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exercițiu sau persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.

NOTĂ:
- Actele de stare civila ale cetățenilor români eliberate de autoritațile straine pot fi acceptate numai dupa efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civila române, potrivit legii. De asemenea actele de stare civilă trebuie să aibă înscris codul numeric personal (CNP);
- În cazul în care există diferențe între numele și prenumele înscrise în documentele prezentate și cele solicitate a fi înscrise în pașaportul simplu electronic sau pașaportul simplu temporar, cu menționarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbarii numelui sau prenumelui intervenite în strainatate, cererea poate fi acceptata numai dupa înscrierea mențiunii privitoare la aceasta schimbare pe actul de stare civila, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
- dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
- pașaportul acestuia, în care este menționat statul de domiciliu;
- pașaportul parinților,al unuia dintre parinți sau al reprezentantului legal, dupa cum urmeaza:
1. pașapoartele ambilor părinți, în cazul în care aceștia au domiciliul în același stat; sau
2. pașaportul unuia dintre părinți și declarația celuilalt părinte, prin care își exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanța a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinți, rămasă definitivă și irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
3. pașaportul părintelui supraviețuitor;
4. pașaportul părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
5. pașaportul reprezentantului legal.

- În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinți, eliberarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Declarația de acord privind schimbarea domiciliului minorului trebuie să fie autentificată, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine competente.
- Emiterea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinți se află în imposibilitate de a-și exprima voința, se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, care se pronunță în condițiile legii.

4. RIDICAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC SAU A CELUI SIMPLU TEMPORAR CU MENŢIONAREA STATULUI DE DOMICILIU.

Pașaportul simplu electronic cu menționarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
Pașaportul simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.
Pașaportul simplu electronic/temporar cu menționarea statului de domiciliu se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată.

NOTĂ:
- în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menționeze serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde dorește să ridice pașaportul;
- eliberarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:
a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autoritățile române competente, care se retrage;
b) pașaportul anterior, dacă este cazul, care se anulează și se restituie titularului.

Cetățeanul român care are domiciliul în străinătate își poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România;
- cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărții de identitate, care va face dovada domiciliului în România;

La ridicarea pașapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naștere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

 

 
   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0