Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 

 Acte necesare

 
 
II. ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE
 1. CONDIŢII.

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple eliberează pașaport simplu temporar cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:

 1. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;
 2. când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 3. când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și declară că trebuie să călătorească de urgență în străinătate;
 4. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte;
 5. pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exercițiu și pentru persoanele care din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă;
 6. în situații obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară și urgentă prezența persoanei pe teritoriul altui stat și nu există timpul necesar pentru emiterea pașaportului simplu electronic;
 7. persoanei care nu dorește să i se elibereze pașaport simplu electronic.

NOTĂ: Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.
 


2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.
În cazul în care solicitantul pașaportului simplu temporar nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliu sau reședință, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.

3. TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Persoanei care declară că nu dorește să i se elibereze un pașaport simplu electronic, i se eliberează pașaport simplu temporar, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.

Pasaportul simplu temporar se elibereaza în termen de cel mult 3 zile lucratoare, în urmatoarele situații:

- în cazul în care titularul declara în scris ca urmeaza sa calatoreasca în state între care exista stare de beligeranta ori conflict diplomatic si are aplicata în pasaportul simplu sau în pasaportul simplu electronic o stampila ori o viza eliberata de statul cu care tara în care calatoreste se afla în conflict;
- când titularul detine pasaport simplu sau pasaport simplu electronic care contine vize valabile, dar ca urmare a epuizarii filelor destinate aplicarii acestora calatoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibila;
- când titularul a depus pasaportul simplu sau pasaportul simplu electronic pentru obtinerea unor vize si declara ca trebuie sa calatoreasca de urgenta în strainatate;
- când minorul urmeaza sa se deplaseze în strainatate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fara de care viata ori sanatatea îi este pusa în pericol si nu exista timpul necesar pentru obtinerea acordului celuilalt parinte;
- pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exercitiu, precum si pentru persoanele care, din motive medicale, se afla în imposibilitate de a-si exprima vointa sau de a se prezenta la autoritatea competenta;
- în situatii obiective în care, din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic.

4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

 1. cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;
 2. dovada achitării contravalorii pașaportului, completată pe numele titularului, în original;
 3. pașaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:  În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercițiu precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române, fără ca prezența titularului să fie obligatorie. În această situație, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar trebuie însoțite de documentele sus-menționate și, după caz, de următoarele:
- hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau
- documente privind situația medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea pașaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea exprimării voinței sau depunerii personale a cererii, emise sau avizate de autoritățile medicale române;
- 2 fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.


b) ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării contravalorii pașaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • în situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:

 • - procură specială sau declarația privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

  - procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

  - hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  - ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului sau de a-și exprima acordul în acest sens;

  - actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;

  - actul de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

  - documente emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original, pentru cererile formulate de unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situațiile prevăzute la art. 17
  1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • documentele se depun de către ambii părinți/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea este însoțită și de 2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii;
 • documentele emise de instituția străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată;
 • la ridicarea pașapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naștere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei imputernicite prin procură specială să ridice documentul, în original.
 • hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.

c)  ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinților) trebuie însoțite de certificatul de naștere, în original;
 • declarații de acord pentru eliberarea pașaportului simplu temporar date de ambii părinți/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriți în condițiile legii, nu mai sunt necesare aceste declarații).
 • În situația în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea pașaportului simplu temporar dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoțită după caz, și de:
  - hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  - ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului sau de a-și exprima acordul în acest sens;
  - actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;
  - actul de deces al celuilalt părinte, în original;
  - documente emise de instituția care organizează studiile/concursurile oficiale sau documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original, numai pentru situațiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condițiile legii, în original;
 • dovada achitării contravalorii pașaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 • documentele se depun personal de către minor, prezența acestuia la ghișeu fiind obligatorie;
 • declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor se formulează în fața funcționarului care primește cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor, date în alte condiții decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine competente. În cazul în care declarația nu se formulează în fața autorităților statelor cu care România a încheiat tratate de asistență judiciară, trebuie să fie îndeplinite condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.
 • hotărârile judecătorești pronunțate în străinătate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.

5. RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR.

Pașaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceștia printr-o procură specială autentificată.
Pașaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, prezentând un document de identitate, în original, și după caz, certificatului de naștere al minorului, în original, procura specială, în original, și pașaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii.

 

   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0