Prima pagină | Hartă site | Ajutor | Contact    
 
 
Despre instituție
Informații de interes public
 
 
Furnizarea datelor din R.N.E.P.S.
Eliberarea adeverinţei referitoare la exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric paşapoarte
Eliberarea adeverinţei pentru scutire de taxe vamale
Studierea dosarului personal de paşapoarte
Contact          
Carieră          
Media          
Protecţia datelor cu caracter personal
Proiecte fonduri europene
Transparenţă decizională
Informatii utile pensionari M.A.I.
REPERE ISTORICE
   
Unităţi teritoriale coordonate/ Adrese utile / Telefon/Fax harta judete
 

ATENTIONARE !            INFORMATII M.A.E.

GHIDUL
Serviciilor Consulare
   

 

 Acte necesare

 
 
I. ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC. 
 1. CONDIŢII.

            Pașaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
Cetățenii români pot deține, pe lângă un pașaport simplu sau un pașaport simplu electronic valabil și, un pașaport simplu temporar sau pot deține, concomitent, un pașaport simplu și un pașaport simplu electronic valabile ori, după caz, două pașapoarte simple electronice valabile, doar în situațiile reglementate de dispozițiile Legii nr. 248/2005.
Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în strainătate li se eliberează pașapoarte simple electronice în următoarele condiții:
a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești;
b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, al părintelui supraviețuitor, al părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, al reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești.
Eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluționarea acestor cazuri de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanță președințială prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului.
Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, cetățeanului român i se refuză temporar eliberarea documentului de călătorie de către autoritatea competentă să elibereze acest document, iar dacă i-a fost eliberat, îi este retras de către autoritățile competente să pună în executare măsura.

NOTĂ: Potrivit art. 20 alin. 5 din Legea nr. 248/2005, în termen de 5 zile de la data pierderii cetățeniei române în condițiile legii, titularul pașaportului simplu, al pașaportului simplu electronic ori al pașaportului simplu temporar sau, după caz, părinții ori reprezentantul legal al minorului sunt obligați să predea documentul de călătorie, în țară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.


2. DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în strainătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. În cazul în care solicitantul pașaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliu sau reședință, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.3. TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererile se soluționează de autoritățile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora și care nu pot depăși:
- 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară;
- 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

NOTĂ: În prezent s-a reușit reducerea termenului de eliberare la 10 zile lucrătoare pentru cererile depuse în țară.


4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA.

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;
 • dovada achitării contravalorii pașaportului, completată pe numele titularului, în original;
 • pașaportul anterior, dacă acesta există.

 NOTĂ:
- documentele se depun personal, de către solicitanți;
- în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exercițiu, precum și în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-și exprima voința, cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române, prezența titularului fiind obligatorie; în acest caz, cererea trebuie însoțită și de acte medicale care atestă situația titularului sau hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoțită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).


b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR  CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale parinților sau al unuia dintre parinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării contravalorii pașaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • în situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:
  - procură specială sau declarația privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  - procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  - hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  - ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului sau de a-și exprima acordul în acest sens;
  - actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;
  - act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

NOTĂ:

 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 • documentele se depun de către ambii părinți/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale și imaginea faciala (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale);
 • Declarațiile și procura specială autentificate de autoritățile străine competente, precum și hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată. Declarațiile și procura specială sus-menționate, precum și actele de stare civilă ale străinilor și ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederației Elvețiene și Spațiului Economic European emise de autoritățile străine trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- documentele eliberate de autoritațile statelor semnatare ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;
- documentele eliberate de autoritațile statelor cu care România a încheiat tratate de asistență judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
extrasele eliberate de autoritățile străine potrivit Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
- documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condițiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.

 • Hotarârile judecatorești pronunțate în străinatate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.
 • La ridicarea pașapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naștere al minorului, în original, alături de documentul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice pașaportul, în original, și după caz, procura specială, în original, și pașaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii

c)  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum și cartea de identitate model nou (fără prenumele părinților) trebuie însoțite de certificatul de naștere, în original;
 • declarații de acord pentru eliberarea pașaportului simplu electronic date de ambii părinți/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declarațiile autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriți în condițiile legii, nu mai sunt necesare aceste declarații);
 • În situația în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea pașaportului simplu electronic dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoțită, după caz, și de:
  - hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești, rămasă definitivă și irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  - ordonanța președințială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorității părintești are dreptul de a solicita eliberarea pașaportului sau de a-și exprima acordul în acest sens;
  - actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicție nu se află sub ocrotirea părinților;
  - actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condițiile legii, în original;
 • dovada achitării contravalorii pașaportului, în original;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

 1. documentele se depun personal de către minor, prezența acestuia la ghișeu fiind obligatorie;
 2. la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
 3. declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor se formulează în fața funcționarului care primește cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 4. declarațiile privind acordul de eliberare a pașaportului pentru minor, date în alte condiții decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine competente;
 5. hotarârile judecatorești pronunțate în străinatate trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare.5. RIDICAREA PAȘAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Pașaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
Pașaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată, prezentând un document de identitate, în original, și după caz, certificatului de naștere al minorului, în original, procura specială, în original, și pașaportul anterior dacă nu a fost anulat la depunerea cererii.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menționeze serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate de unde dorește să ridice pașaportul.

La cererea solicitanțiilor, pașapoartele simple electronice se pot livra prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință. Opțiunea de livrare la domiciliu sau reședință se poate face în momentul depunerii cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic. Costul acestei operațiuni este de 8 lei (fără TVA), și se achită la curier - C.N. Poșta Română S.A. - în momentul înmânării pașaportului simplu electronic. Dacă după minim 2 încercări nu se reușește livrarea pașaportului către titular, documentul va fi returnat la Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașaportelor simple al județului pe a cărui rază de competență se află adresa de livrare.
Nu vor putea opta pentru livrarea pașapoartelor simple electronice prin curier, persoanele care doresc păstrarea în uz, până la eliberarea noului document de călătorie, a pașaportului anterior valabil, persoanele care solicită ridicarea pașaportului simplu electronic prin împuternicit/reprezentant legal precum și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
Termenele de eliberare a pașapoartelor simple electronice se păstrează, indiferent de opțiunea solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.


 

 
   
   
                         
 
   
   
LINK-uri UTILE
   

   
 

   
 

Recomandari: Rezolutie video minim 1024x768, high color, Internet Explorer minim versiune 6.0