Se încarcă...
Intralegis 5.0 - CTCE Piatra Neamţ, 2007
www.ctce.ro
ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 24 iunie 2008
pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie

EMITENT:     
GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008


   
    Ţinând cont de:
    - faptul cã de la data aderãrii la Uniunea Europeanã prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de cãlãtorie emise de statele membre sunt obligatorii şi direct aplicabile în România;
    - faptul cã România a amânat, cu acordul Comisiei Europene, punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice pânã la data de 1 iulie 2008, datã care nu va putea fi respectatã din cauza imposibilitãţilor obiective argumentate de exigenţa respectãrii dispoziţiilor legislaţiei naţionale armonizate privind achiziţiile publice;
    - faptul cã este necesar sã fie luate unele mãsuri pentru încadrarea în termenul-limitã de punere în circulaţie a respectivelor documente, şi anume 31 decembrie 2008, astfel cum a fost prorogat ulterior prin
Hotãrârea Guvernului nr. 571/2008  pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006  privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 2^1 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.016/2003  privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de cãlãtorie care se elibereazã strãinilor;
    - faptul cã a fost deja declanşatã procedura necontencioasã împotriva României, premergãtoare acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în faţa Curţii de Justiţie a Comunitãţii Europene,
    ţinând seama de faptul cã aceste elemente constituie situaţii extraordinare vizând interesul public şi contribuie la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, potrivit calitãţii sale de stat membru al Uniunii Europene, şi la evitarea acţionãrii ţãrii noastre în justiţie în faţa Curţii de Justiţie a Comunitãţii Europene,
    în temeiul 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 199/2000  privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionalã" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 402/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 7, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, în condiţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 şi ale Deciziei Comisiei nr. C(2005)409, paşapoarte electronice, permise de şedere şi documente de cãlãtorie care se elibereazã strãinilor, colantul uniform de vizã, paşapoarte temporare, titluri de cãlãtorie pentru cetãţenii români, titluri de cãlãtorie provizorii pentru cetãţenii din statele membre ale Uniunii Europene, colante pentru vize biometrice, formulare pentru aplicarea vizei volante, precum şi alte documente ale cãror specificaţii tehnice sunt clasificate "secret UE"."
    2. La articolul 6 "Obiectul de activitate", litera A "Activitãţi principale" din anexa "Statutul Companiei Naţionale «Imprimeria Naţionalã» - S.A.", dupã litera b) se introduc nouã noi litere, literele b^1)-b^9), cu urmãtorul cuprins:
    "b^1) producerea, cu titlu de exclusivitate, a paşapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu şi simple);
    b^2) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de şedere şi a documentelor de cãlãtorie care se elibereazã strãinilor, inclusiv a permiselor de trecere localã a frontierei în temeiul regimului micului trafic de frontierã;
    b^3) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de vizã;
    b^4) producerea, cu titlu de exclusivitate, a paşapoartelor temporare;
    b^5) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de cãlãtorie pentru cetãţenii români;
    b^6) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de cãlãtorie provizorii pentru cetãţenii din statele membre ale Uniunii Europene;
    b^7) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;
    b^8) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;
    b^9) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale cãror specificaţii tehnice sunt clasificate «secret UE»."
    ART. II
    (1) Personalizarea paşapoartelor electronice se realizeazã de cãtre Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care va funcţiona în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în termen de cel mult 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    (3) Compania Naţionalã "Imprimeria Naţionalã" - S.A. este abilitatã sã procure şi sã punã la dispoziţia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele soft necesare pentru personalizarea paşapoartelor electronice, colantelor uniforme de vizã şi colantelor pentru vize biometrice.
    (4) Compania Naţionalã "Imprimeria Naţionalã" - S.A. asigurã comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionãrii neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor prevãzute la alin. (3).
    ART. III
    (1) Imobilul construit din fondurile proprii ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aflat în proprietatea regiei, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, împreunã cu dotãrile aferente, trece în domeniul public al statului, cu platã, la valoarea de 11.503.912,94 lei, care reprezintã valoarea de inventar actualizatã cu indicele de inflaţie, inclusiv TVA, şi este dat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu destinaţia de sediu pentru Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice.
    (2) Contravaloarea imobilului prevãzut la alin. (1) se achitã din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceastã destinaţie.
    (3) Terenul aferent construcţiei prevãzute la alin. (1), aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 2, trece în domeniul public al statului şi este transmis în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
    (4) Imobilele prevãzute la alin. (1) şi (3) se predau pe bazã de protocol încheiat între Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    (5) Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului prevãzut la alin. (1) opereazã la data semnãrii protocolului de predare-preluare a acestuia, încheiat potrivit alin. (4).
    ART. IV
    (1) Activitãţile derulate în prezent de cãtre Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" referitoare la producerea unora dintre documentele prevãzute la
art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 199/2000 , aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 402/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se predau de cãtre regie Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionalã" - S.A., pe bazã de protocol încheiat între pãrţi.
    (2) Activitãţile prevãzute la alin. (1) vor fi derulate de Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pânã la predarea efectivã a acestora cãtre Compania Naţionalã "Imprimeria Naţionalã" - S.A.
    ART. V
    (1) Compania Naţionalã "Imprimeria Naţionalã" - S.A. preia toate drepturile şi este ţinutã de toate obligaţiile aferente activitãţilor prevãzute la art. IV, ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu terţii.
    (2) Compania Naţionalã "Imprimeria Naţionalã" - S.A. preia competenţele prevãzute la art. 11 pct. 21 şi 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 60/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la:
    a) aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru producerea şi emiterea urmãtoarelor documente cu caracter special: permise de şedere temporarã/permanentã pentru cetãţenii strãini, paşapoarte pentru persoanele fãrã cetãţenie, titluri de cãlãtorie şi colante de vizã pentru cetãţenii strãini care vin în România, respectiv
    b) aprobarea scutirii la platã sau a reducerii preţului permiselor de şedere temporarã/permanentã pentru cetãţenii strãini, la propunerea Oficiului Român pentru Imigrãri din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe bazã de protocol încheiat între aceasta şi Compania Naţionalã "Imprimeria Naţionalã" - S.A.
    ART. VI
    În vederea respectãrii prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, parametrii economico-financiari aferenţi serviciului de interes economic general rezultat din activitãţile prevãzute la
art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 199/2000 , aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 402/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru calculul, controlul şi revizuirea compensaţiei, durata obligaţiilor de serviciu de interes economic general, precum şi modalitãţile de rambursare a eventualei supracompensaţii şi mãsurile de evitare a acestor supracompensaţii se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    ART. VII
    (1) În vederea corelãrii lor cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã, vor fi modificate, abrogate sau, dupã caz, completate, urmãtoarele acte normative care reglementeazã activitãţile de producere şi activitãţile aferente acestora, ale documentelor prevãzute la
art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 199/2000 , aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 402/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
    a)
Hotãrârea Guvernului nr. 1.016/2003  privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de cãlãtorie care se elibereazã strãinilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b)
Hotãrârea Guvernului nr. 60/2005  privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c)
Hotãrârea Guvernului nr. 556/2006  privind stabilirea datei de la care se elibereazã paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006;
    d)
Hotãrârea Guvernului nr. 557/2006  privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificãrile ulterioare;
    e)
Hotãrârea Guvernului nr. 1.177/2007  privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de vizã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007;
    f) alte acte normative care au acest obiect.
    (2) Operaţiunile prevãzute la alin. (1) se vor realiza dupã predarea efectivã a activitãţilor referitoare la producerea documentelor prevãzute la
art. 7 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 199/2000 , aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 402/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Economiei şi Finanţelor, a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Secretariatului General al Guvernului, dupã caz.
    ART. VIII
    Alineatul (3) al articolului 10 din
Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 362/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Direcţia generalã de paşapoarte este condusã de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de 2 directori generali adjuncţi, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, dintre care unul asigurã coordonarea activitãţii Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice."
    ART. IX
    (1) Articolul 21 din
Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La alineatul (5), litera c) se abrogã.
    2. Dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã»" - S.A. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere temporarã/permanentã pentru cetãţenii strãini, în condiţiile reglementãrilor legale."
    (2) Pânã la predarea efectivã a activitãţii de producere şi emitere a permiselor de şedere temporarã/permanentã pentru cetãţenii strãini, Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente acestei activitãţi, în condiţiile reglementãrilor legale.
    ART. X
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã
Legea nr. 279/2006  privind personalizarea centralizatã a paşapoartelor cu date biometrice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2006.
    ART. XI
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.

                          PRIM-MINISTRU
                     CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                         Contrasemneazã:
                         ---------------
                        Secretarul general
                          al Guvernului,
                          Gabriel Berca

                       Ministrul internelor
                    şi reformei administrative,
                          Cristian David

                   p. Ministrul afacerilor externe,
                            Iulian Buga,
                          secretar de stat

                       p. Secretarul de stat
                     al Departamentului pentru
                         Afaceri Europene,
                       Aurel Ciobanu-Dordea

                       p. Ministrul economiei
                           şi finanţelor,
                           Cãtãlin Doica,
                          secretar de stat

    Bucureşti, 24 iunie 2008.
    Nr. 94.

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
          ale imobilului construit din fondurile proprii
         ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului
       Protocolului de Stat", aflat în proprietatea regiei,
       care trece, cu platã, în domeniul public al statului
          şi care este dat în administrarea Ministerului
               Internelor şi Reformei Administrative┌───────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ Denumirea │  Caracteristicile  │Persoana │Poziţia din Hotãrârea│  Modul de │   Valoarea  │Persoana   │
│ imobilului│     imobilului     │juridicã │    Guvernului nr.   │ dobândire │   - lei -   │juridicã   │
│ şi adresa │                    │  de la  │ 60/2005, cu modifi- │  - temei  │             │la care se │
│           │                    │ care se │  cãrile ulterioare  │  legal -  │             │transmite, │
│           │                    │transmite│                     │           │             │cu platã,  │
│           │                    │imobilul │                     │           │             │imobilul   │
├───────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│Construcţie│1. Date de identi-  │Regia    │Inventarul bunurilor │Construcţie│11.503.912,94│Ministerul │
│situatã în │ficare:             │Autonomã │aflate în proprie-   │edificatã  │(reprezintã  │Internelor │
│Calea      │a) corp 2 - spaţiu  │"Adminis-│tatea Regiei Autonome│din fonduri│valoarea de  │şi Reformei│
│Floreasca  │refuncţionalizat    │traţia   │"Administraţia Patri-│proprii ale│inventar     │Adminis-   │
│nr. 202,   │pentru Centrul      │Patrimo- │moniului Protocolului│Regiei     │actualizatã  │trative    │
│sectorul 1,│Naţional Unic de    │niului   │de Stat", prevãzut în│Autonome   │cu indicele  │           │
│Bucureşti  │Personalizare a     │Protoco- │anexa nr. 5 la Hotã- │"Adminis-  │de inflaţie  │           │
│           │Paşapoartelor       │lului    │rârea Guvernului nr. │traţia     │şi include   │           │
│           │Electronice;        │de Stat" │60/2005, cu modificã-│Patrimo-   │TVA)         │           │
│           │b) regim de înãl-   │         │rile şi completãrile │niului     │             │           │
│           │ţime: D+P+2 etaje;  │         │ulterioare, nu a fost│Protoco-   │             │           │
│           │c) suprafaţa con-   │         │încã actualizat cu   │lului      │             │           │
│           │struitã: 800 mp;    │         │imobilul - construc- │de Stat"   │             │           │
│           │d) suprafaţa des-   │         │ţie situat în Calea  │           │             │           │
│           │fãşuratã: 3.200 mp. │         │Floreasca nr. 202,   │           │             │           │
│           │2. Dotãri aferente: │         │sectorul 1, Bucureşti│           │             │           │
│           │a) centralã termicã │         │                     │           │             │           │
│           │proprie (la subsol);│         │                     │           │             │           │
│           │b) chiller propriu  │         │                     │           │             │           │
│           │(pe terasã -        │         │                     │           │             │           │
│           │rezervor de combus- │         │                     │           │             │           │
│           │tibil lichid);      │         │                     │           │             │           │
│           │c) adãpost apãrare  │         │                     │           │             │           │
│           │civilã (subsol);    │         │                     │           │             │           │
│           │d) contorizare      │         │                     │           │             │           │
│           │separatã (gaze, apã,│         │                     │           │             │           │
│           │energie electricã)  │         │                     │           │             │           │
└───────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘


    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
         ale terenului aflat în domeniul privat al statului
         şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia
         Patrimoniului Protocolului de Stat", care trece în
            domeniul public al statului şi se transmite
             în administrarea Ministerului Internelor
                     şi Reformei Administrative┌───────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ Denumirea │  Caracteristicile  │Persoana │Poziţia din Hotãrârea│  Modul de │ Persoana  │
│ imobilului│     imobilului     │juridicã │    Guvernului nr.   │ dobândire │ juridicã  │
│ şi adresa │                    │  de la  │ 60/2005, cu modifi- │  - temei  │la care se │
│           │                    │ care se │  cãrile ulterioare  │  legal -  │ transmite │
│           │                    │transmite│                     │           │ imobilul  │
│           │                    │imobilul │                     │           │           │
├───────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Calea      │Teren în suprafaţã  │Regia    │nr. crt. 301 din     │Ordonanţa  │Ministerul │
│Floreasca  │de 2.411,00 mp      │Autonomã │anexa nr. 4 la       │Guvernului │Internelor │
│nr. 202,   │                    │"Adminis-│Hotãrârea Guvernului │nr. 32/2002│şi Reformei│
│sectorul 1,│                    │traţia   │nr. 60/2005, cu      │           │Adminis-   │
│Bucureşti  │                    │Patrimo- │modificãrile şi      │           │trative    │
│(parţial,  │                    │niului   │completãrile         │           │           │
│conform    │                    │Protoco- │ulterioare           │           │           │
│planului   │                    │lului    │                     │           │           │
│de situaţie│                    │de Stat" │                     │           │           │
│existent)  │                    │         │                     │           │           │
└───────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────────┴───────────┘

                                -----------